Συνήγορος του Πολίτη - Δομή

Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι Ανεξάρτητη Αρχή κατοχυρωμένη στο Σύνταγμα. Ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1η Οκτωβρίου 1998 και παρέχει τις υπηρεσίες του δωρεάν.


Ο Συνήγορος του Πολίτη ερευνά ατομικές διοικητικές πράξεις ή παραλείψεις ή υλικές ενέργειες οργάνων των δημόσιων υπηρεσιών που παραβιάζουν δικαιώματα ή προσβάλλουν νόμιμα συμφέροντα φυσικών ή νομικών προσώπων.


Κατ΄ εξαίρεση, ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί να ελέγξει και υλικές ενέργειες ή παραλείψεις ιδιωτών, όταν προσβάλλεται δικαίωμα παιδιού ή όταν υπάρχει άνιση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών σε εργασιακά ζητήματα.


Δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο του Συνηγόρου του Πολιτη

Δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο του Συνηγόρου του Πολίτη

Περισσότερα σε αυτήν την ενότητα:

Ο Συνήγορος
Οι Βοηθοί Συνήγοροι
Δομή του Συνηγόρου
Σύνταγμα - νόμοι
Διοικητικές υπηρεσίες

εικόνίδιο για άνοιγμα συνδέσμου σε νέο παράθυρο  άνοιγμα σε νέο παράθυρο/καρτέλα

αρχείο τύπου PDF  αρχείο τύπου PDF